Stor vikt läggs vid att arbeta utifrån en helhetssyn på människan och använda rätt metod för rätt problem. Nya insikter ger nya utsikter.

HG arbetar behandlingsmässigt med individer, par, familjer och grupper utifrån en helhetssyn på människan. Stor vikt läggs på att se hela problemets komplexitet bestående av biologiska, psykologiska och sociala aspekter. I verksamheten bedrivs behandlingar som har sin grund i kognitiva och beteendeterapeutiska metoder.

I speciella fall och problemställningar används avslappning/hypnos för att bearbeta problem på djupare plan. Dessa metoder grundar sig mer på en eklektisk teoribildning.

En viktig del av verksamheten är att hjälpa skolor och socialförvaltningar med kliniska bedömningar och psykologiska utredningar.